+420 737 649 724 info@dopas.net

SEGRO LOGISTICS PARK PRAGUE PHASE V. WEST

Investor i objednatel:

GrontThree s.r.o., objednatel CONSTRUO spol.s.r.o

Provedené výkony:

Dokumentace pro DUR, DSP

Popis a využití:

Projekt řeší rozšíření logistického areálu v Hostivicich. V rámci projektových prací byl proveden návrh obslužných komunikací od stávající okružní křižovatky, na které jsou napojeny jednotlivé nově navrhované logistické areály.

Obslužné komunikace jsou navrženy tak, aby byl zajištěn průjezd návrhových vozidel. Jednotlivé směrové poměry byly prověřovány vlečnými křivkami a v místě napojení a křižovatek byly provedeny rozhledové trojúhelníky. Návrh také řeší výškové řešení jednotlivých komunikací a návrh nivelety na mostním objektu přes komunikacič.6.

Součástí projektu je i návrh nového parkoviště a obslužné komunikace před stávajícím hřbitovem.