+420 737 649 724 info@dopas.net

KONCEPCE ŘEŠENÍ VYBAVENÍ STÁVAJÍCÍCH ZASTÁVEK VE MĚSTĚ DĚČÍN

Investor i objednatel:

Statutární město Děčín

Provedené výkony:

Dokumentace pro NS

Popis a využití:

Cílem této dokumentace je provedení celkového inventáře vybavenosti jednotlivých autobusových zastávek vytipovaných objednatelem, který by měl sloužit k evidenci stávajícího stavu a také jako podklad pro případné další technické změny nebo doplnění či úpravu městského mobiliáře jednotlivých zastávek. V rámci zadání objednatele byl proveden pasport jednotlivých autobusových zastávek městské hromadné dopravy na území města Děčín. Samotný pasport spočíval v prohlídce zastávek (většinou pro oba směry). V jednotlivých zastávkách byla provedena fotodokumentace a byl proveden zápis vybavenosti zastávky do předem připraveného formuláře. Během pasportu byl sledován následující městský mobiliář určený pro autobusové zastávky: zastřešení autobusové zastávky, umístění označníku a jeho případné napojení na elektrickou síť, umístění koše na komunální odpad, umístění dalších objektů jako například lavička aj. Následně byla provedena sumarizace a byl vytvořen přehledný seznam vybavenosti jednotlivých zastávek.